WATER QUALITY MONITORING EQUIPMENT | AUCONTECH VN

15/08/2023 Đăng bởi: Aucontech HMS Network VN

💡 THIẾT BỊ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

✅ Giám sát chất lượng nước giúp xác định các chất ô nhiễm cụ thể, một loại hóa chất nhất định và nguồn gây ô nhiễm.

✅ Xác định các xu hướng, ngắn hạn và dài hạn, về chất lượng nước.

✅ Phương pháp quy hoạch môi trường: ngăn ngừa và quản lý ô nhiễm nước.

✅ Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

✅ Trong trường hợp khẩn cấp, giám sát chất lượng nước là cần thiết. 

💡 WATER QUALITY MONITORING EQUIPMENT

✅ Monitoring water quality helps to identify specific pollutants, a certain chemical, and the source of the pollution.

✅ Identifying trends, short and long-term, in water quality.

✅ Environmental planning methods: water pollution prevention and management.

✅ Compliance with international standards.

✅ In emergencies, water quality monitoring is a necessity.

 

Viết bình luận của bạn:
zalo