ISO/IEC 27001 là gì? Quản lý an ninh thông tin là gì?

13/07/2023 Đăng bởi: CÔNG TY TNHH AUTOMATION & CONTROL

ISO / IEC 27001 là gì?

ISO / IEC 27001 đưa ra các yêu cầu đối với các tổ chức đang tìm cách thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin. Khuôn khổ này đóng vai trò là kim chỉ nam hướng tới việc liên tục xem xét tính an toàn của thông tin của bạn, điều này sẽ thể hiện độ tin cậy và gia tăng giá trị cho các dịch vụ của tổ chức bạn.

Tại sao Bảo mật Thông tin lại quan trọng đối với bạn?

ISO / IEC 27001 hỗ trợ bạn hiểu các cách tiếp cận thực tế liên quan đến việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin nhằm duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin bằng cách áp dụng quy trình quản lý rủi ro. Do đó, việc triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin tuân thủ tất cả các yêu cầu của ISO / IEC 27001 cho phép tổ chức của bạn đánh giá và xử lý các rủi ro an toàn thông tin mà họ phải đối mặt.

Nhân được chứng nhận ISO / IEC 27001 sẽ chứng minh rằng họ có kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức thực hiện các chính sách và thủ tục bảo mật thông tin phù hợp với nhu cầu của tổ chức và thúc đẩy cải tiến liên tục hệ thống quản lý và hoạt động của tổ chức. Hơn nữa, bạn sẽ có thể chứng minh rằng bạn có các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ quá trình tích hợp hệ thống quản lý an toàn thông tin vào các quy trình của tổ chức và đảm bảo đạt được các kết quả dự kiến.

Lợi ích của Quản lý An ninh Thông tin ISO / IEC 27001

Chứng chỉ PECB ISO / IEC 27001 sẽ chứng minh rằng bạn có:

Có được kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin tuân thủ ISO / IEC 27001

Đã hiểu quy trình triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin

Cung cấp liên tục phòng ngừa và đánh giá các mối đe dọa trong tổ chức của bạn

Cơ hội cao hơn để được phân biệt hoặc được tuyển dụng trong sự nghiệp

Bảo mật thông tin Hiểu rõ quy trình quản lý rủi ro, các biện pháp kiểm soát và các nghĩa vụ tuân thủ

Có được kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để quản lý một nhóm triển khai ISMS

Khả năng hỗ trợ các tổ chức trong quá trình cải tiến liên tục

Hệ thống quản lý an toàn thông tin của họ Có được các kỹ năng cần thiết để kiểm toán Hệ thống quản lý an toàn thông tin của tổ chức.

 
zalo